Op verzoek van de commissie BADO stelde Improven een handreiking op voor interne controle frameworks bij gemeenten en provincies

Op verzoek van de commissie BADO stelde Improven een handreiking op voor interne controle frameworks bij gemeenten en provincies . het ontwikkelen van De handreiking geeft gemeenten en provincies op hoofdlijnen inzicht in hoe ze kunnen nadenken over het voor hen meest passende interne controleraamwerk.

Veel gemeenten en provincies zijn bezig om het in control framework verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Een directe aanleiding om het in control framework verder te ontwikkelen is de invoering van Rechtmatigheidsverantwoordingen. Hoewel de Rechtmatigheidsverantwoording inhoudelijk slechts een onderdeel vormt van een totaal in control framework, lopen gemeenten en provincies bij het afgeven van Rechtmatigheidsverantwoordingen tegen vragen aan die ten algemene gelden voor een in control framework. Welke zaken moeten wij regelen? Wie moeten wij erbij betrekken? Hoe gaan wij het organiseren? Wat willen wij zelf eigenlijk? In die zoektocht wordt veelal aangehaakt bij de al bestaande werkwijze voor het uitvoeren van risicomanagement of (verbijzonderde) interne controles. Hierbij wordt voortgeborduurd op de eigen methoden en de bestaande interne controle raamwerken of internal control frameworks. Waar gemeenten en provincies in die zoektocht steeds elk hun eigen methodiek en raamwerken ontwikkelen en daarbij feitelijk steeds met dezelfde vragen en uitdagingen worden geconfronteerd, zou de ontwikkeling van één, meer gezamenlijk, raamwerk in de ogen van de commissie Bedrijfsvoering en Auditing bij Decentrale Overheden ( BADO) kunnen realiseren in een verdere kwaliteitsslag en minder fragmentatie.Maar ook een meer effectieve samenwerking bij de accountantscontrole en het sneller opleiden van medewerkers.

De commissie BADO heeft Improven gevraagd om te onderzoeken of het werken met één standaard of uniform raamwerk de gemeenten en provincies zou kunnen ondersteunen om goed en effectief een intern controle raamwerk op te zetten, in te richten en werkend te krijgen en dit geheel te verwoorden in een handreiking. Dit uniforme raamwerk wordt aangeduid met de term Uniform Control Framework (UCF). Deze handreiking is het resultaat van het onderzoek dat in samenspraak met de commissie BADO is uitgevoerd en waarvoor gesproken is met een veertiental gemeenten en provincies.

Het control framework is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/02/01/handreiking-improven-uniform-control-framework