Royal Vaassen

In 1867 opgericht als tin gieterij, sinds 1924 een toonaangevende producent van aluminium flexibel verpakkingsmateriaal. Met inmiddels het Predicaat Koninklijk, richt Royal Vaassen Flexible Packaging (afgekort tot Royal Vaassen) zich op drie hoofdmarkten: voedingsmiddelen, industrie en tabak. Hiermee hebben we een stabiele basis gecreëerd om verder te ontwikkelen.

Kernwaarden. Binnen al deze markten staan drie begrippen centraal:

    • Duurzaamheid
    • Innovatie
    • Service

Bij alles wat Royal Vaassen ontwikkelt staat duurzaamheid van zowel het product als het proces centraal. Aluminium kan oneindig gerecycled worden, ook papier (onze tweede grootste grondstof) is goed te recyclen. Zij werken daarnaast met gerecycled PET. De energie is gebaseerd op waterkracht en de CO2-uitstoot van het gasverbruik compenseren we. Dan zijn er ook nog allerlei maatregelen voor afval reductie, uitstoot reductie etc.

Innovatie is de essentie van de concurrentiekracht van Royal Vaassen. Dit gaat zowel over het product als het proces. Om duurzaam te werk te gaan is voortdurende innovatie van essentieel belang.

De klant staat centraal bij Royal Vaassen. Niet alleen in de gekozen productoplossingen, maar ook in de service die geboden wordt. De service varieert van excellente technical service (op afstand en op locatie) om nieuwe introductie te begeleiden, kwalificaties te doen en voedselveiligheid te documenteren en te garanderen. Daarnaast bestaat de service uit snelle logistieke respons en hoge leverbetrouwbaarheid.

Vraagstuk

Royal Vaassen heeft ondersteuning gevraagd bij het inzichtelijk maken van de prijs- en efficiencyverschillen vanuit de fabrieksboekhouding binnen Infor LN. Een deel van de grootboekrekeningen in LucaNet (rapportagetool) bevat boekingen uit automatische runs (integratiemutaties) vanuit het financiële pakket (Infor LN), met name in de gebieden van de prijsverschillen, verschrotting en de stock movements. Door wisselingen in het personeelsbestand van Royal Vaassen over de afgelopen jaren is de kennis van deze integratiemutaties deels verdwenen. Hierdoor wordt het geven van verklaringen met betrekking tot verschillen in deze posten bemoeilijkt.

Onze aanpak

De door ons voorgestelde aanpak kent 4 fasen, zie hieronder in figuur 1.

Figuur 1. Door ons voorgestelde aanpak in fasen.

1. Mobilisatie, kennismaking en eerste analyse van de SCOA aandachtsgebieden

Deze fase omvat een startgesprek met de opdrachtgever, incl. doornemen en afstemmen verwachtingen en aanpak. Vervolgens vindt samen met de opdrachtgever een eerste grove analyse plaats van de SCOA aandachtsgebieden en relevante boekhoudposten. Eén en ander mondt uit in een eerste afbakening van het te onderzoeken gebied en het afstemmen van de verwachtingen.

2. Analyse van de onderliggende integratiemutaties

De volgende stap is de analyse fase. Hierin worden de volgende integratiemutaties in Infor LN nader bekeken en de eventuele samenhang tussen integratiemutaties. Kan er achterhaald worden wat het doel en de opzet is van de integratiemutatie?

3. Analyse van de onderliggende gegevens, triggers en KPI’s

In deze fase worden de onderliggende gegevens, triggers en KPI’s, die ten grondslag liggen aan de integratiemutaties verder geanalyseerd. Deze analyse bestaat uit:

  1. een analyse van de relevante journaalposten
  2. een analyse van de onderliggende gegevens en ‘triggers’
  3. een analyse van de relevante KPI’s

4. Rapportage (analyse van de probleemgebieden)

In deze stap vindt een analyse van mogelijke “probleemgebieden” (mede o.b.v. interviews) plaats. Deze stap is uitgemond in een overzicht (in Excel en PPT) van de relevante SCOA gebieden, boekhoudposten en gegevens, evenals mogelijke risico gebieden.

Er heeft tevens een uitwerking plaatsgevonden van het advies met betrekking tot de bevindingen uit deze aandachtsgebieden in de boekhouding/administratie. Na afstemming van het concept advies met de opdrachtgever heeft vervolgens de definitieve rapportage plaatsgevonden.

Resultaat

Door middel van de gekozen methodiek zijn de integratiemutaties op eenzelfde en eenduidige wijze beschreven in zowel Excel als PPT. Hierdoor is inzicht ontstaan in de werking van de integratiemutaties in de SCOA gebieden van de prijs- en efficiencyverschillen, maar ook de samenhang. Door deze samenhang inzichtelijk te maken aan de hand van een voorbeeld, is duidelijk geworden hoe de opzet van onder andere de VVP integratiemutaties in elkaar staken. Als losse mutaties was het moeilijk om deze te kunnen begrijpen. Met name met door het inzichtelijk maken van deze samenhang hebben wij weten te voldoen aan deze opdracht.

Verder zijn er additionele deliverables opgeleverd met betrekking tot een SCOA analyse en een gerelateerde Chemistry Chart. Met als belangrijkste extra advies dat de nummering van het SCOA binnen Royal Vaassen logischer ingericht zou kunnen worden.

De onderzochte integratiemutaties behelsden slechts een klein deel van de SCOA aandachtsgebieden. Wij hebben Royal Vaassen geadviseerd om de andere SCOA gebieden nader te onderzoeken in hetzelfde format, zodat er één naslag document bestaat met betrekking tot alle aanwezige integratiemutaties.

En als laatste hebben wij Royal Vaassen geadviseerd om een rapportage op te zetten, waarbij er snel en overzichtelijk inzicht gegeven kan worden in de prijs- en efficiencyverschillen per order. Zodoende zou Royal Vaassen er gerichter op kunnen gaan sturen en meer begrip kunnen krijgen waarom prijs- en efficiencyverschillen op orders kunnen ontstaan.