Projectmanagement trends om rekening mee te houden

De veranderingen bij organisaties volgen elkaar snel steeds sneller op. Met als gevolg dat het aantal veranderinitiatieven en projecten toeneemt. Tegelijkertijd wijzigt de manier waarop het projectmanagementvak wordt uitgeoefend – nieuwe werkmethodes en technologieën doen hun intrede, er wordt meer gevraagd van projectmanagers en met behulp van data science ontstaan er grote kansen voor professionalisering. Tien portfolio- en projectmanagement trends en ontwikkeling die volgens de experts van Improven het speelveld dit jaar zullen beïnvloeden.

Complexiteit vraagt om projectportfolio management

De toenemende complexiteit van organisaties en de continu en steeds sneller veranderende omgeving vraagt om proactieve sturing door besluitvormers. Een goed overzicht van de strategie en bijbehorende projectportfolio is daarbij cruciaal, zodat de juiste strategische keuzes kunnen worden gemaakt. Het inrichten van strategisch projectportfolio management staat ook dit jaar nog op de agenda van veel organisaties, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het PMO als transitiebureau.

PMO’s worden transitie bureaus

De rol van centrale project management offices (CPMO’s of EPMO’s) binnen grotere organisaties is aan het veranderen. In het verleden werd een dergelijk PMO gezien als een ondersteunende afdeling ten dienste van projectmanagers en opdrachtgevers. Het CPMO wordt in toenemende mate het commandocentrum van waaruit de transitie van een volledige organisatie aangestuurd wordt. Het CPMO helpt de beslissers met het bepalen, beheersen en besturen van projecten, programma’s en lijnactiviteiten. Dit gaat veel vragen van de capaciteiten van de mensen op het CPMO.

Gebruik data analytics in projecten neemt toe

Steeds meer organisaties maken gebruik van data-analytics voor het nemen van besluiten over projectportfolio’s. Op topniveau draagt dit bij aan een betere afstemming van de projecten op de strategische doelstellingen van de organisatie. Het kunnen maken van nuttige en visueel aantrekkelijke dashboards is hierbij crucial. Daarnaast kan door het gebruik van data vroegtijdig ‘ontwerpfouten’ in de plannen en bij de realisatie worden gesignaleerd, waardoor de slagingskans van projecten zal toenemen.

Flow efficiency in plaats van resource efficiency

In de afgelopen tientallen jaren is er veel aandacht geweest voor resource management en de optimale inzet van mensen en middelen in projecten – de focus lag hierbij in projectkostenreductie en efficiency. In 2019 verschuift de aandacht naar de realisatie van “flow efficiency”, waarbij bijvoorbeeld het wachten op beslissingen en complexe templates geminimaliseerd worden (geheel in de leen-gedachte). Door het project in te richten en te besturen als een goed geoliede machine vallen voordelen te behalen. Goed ingerichte PM-tooling en slimme projectprocessen zijn hiervoor belangrijk.

Blended projectmanagement

Agile wordt door velen gezien als de heilige graal voor het realiseren van snelle veranderingen en de ‘Waterfall-aanpak’ wordt dan weggezet als old-school projectmanagement. Zo zwart-wit hoeft het echter niet te zijn – in de praktijk is er steeds vaker behoefte aan een mengvorm: blended of hybride projectmanagement. Waarin het beste van de twee werelden wordt meegenomen, aangepast aan de specifieke behoefte van de organisatie. Een verandering in denken én doen die alleen maar zal toenemen in de komende jaren.

Meer aandacht voor de implementatie en draagvlak

In projecten wordt nog te vaak onvoldoende of te laat nagedacht over het creëren van draagvlak in de organisatie voor de implementatie. Hierdoor worden regelmatig resultaten opgeleverd maar doelstellingen niet gehaald. Dit leidt tot frustratie en minder draagvlak voor toekomstige projecten. Het is zaak om al bij het maken van het projectplan hier aandacht aan te besteden. Bij grotere organisaties speelt het CPMO hierin een belangrijke rol. Bij kleinere organisaties zal dit vragen om een goede analyse en passende benadering van de stakeholders, door de projectteams en opdrachtgever.

De ontwikkeling van projectmanagement-tooling neemt vlucht

De ontwikkeling van project- & portfoliomanagement ondersteunende software neemt een enorme vlucht, mede ingegeven door de eerdergenoemde ontwikkelingen. Hoewel er nog veel gebruik wordt gemaakt van zelfgemaakte Excel-tooltjes, wordt er steeds meer geïnvesteerd in laagdrempelige en gebruiksvriendelijke PM-tools, die de samenwerking bevorderen en beslissers voorzien van informatie. Vooral op cloud-gebaseerde tools zullen een vlucht maken, met als gevolg dat er minder tijd wordt besteed aan administratie en het maken van voortgangsrapportages.

Soft skills van de projectmanager worden belangrijker

Projectmanagers worden geregeld gezien als het befaamde schaap met vijf poten, die sowieso beschikken over hard skills, zoals goed kunnen plannen en het hebben van analytische vaardigheden. Dit zal niet veranderen, maar er ontstaat steeds meer behoefte aan projectmanagers met uitstekende soft skills. Denk hierbij aan vaardigheden op het gebied van communicatie, coaching en teambuilding. Het ontwikkelen van soft skills vraagt om extra training en begeleiding van de projectmanagers.

Training van projectprofessionals

Het aantal projecten neem structureel toe. Door schaarste en werkdruk is het echter lastig de projectteams kwalitatief en kwantitatief goed te bemensen. Om deze uitdaging het hoofd te bieden kiezen organisaties er steeds vaker voor om eigen mensen op te leiden in goed projectmanagement, zodat zij naast hun ‘reguliere’ werk ook goed kunnen meedraaien in de projecten.

Millenials in projecten

In 2020 zal de helft van de wereldwijde arbeidspopulatie uit millenials bestaan en ook binnen projectteams zal dit merkbaar zijn. Deze generatie is opgegroeid met snelle veranderingen en maakt veelvuldig gebruik van technologie. Doordat millenials graag horizontaal organiseren en een goed oog hebben voor technologische mogelijkheden zal bijvoorbeeld de communicatie en samenwerking binnen projectteams anders gaan verlopen. Projectmanagers en centrale project management offices moeten inspelen op de nieuwe wensen van jongere medewerkers.