ABN AMRO

ABN AMRO heeft in het kader van digitale transformatie in 2017 het HR-Grid opgericht: een afdeling met meer dan 50 medewerkers die op een agile manier in vijf teams werkt aan de veranderingen die zij op HR- en IT-gebied doorvoeren. Deze teams werken aan de online HR-diensten voor ongeveer 23.000 medewerkers en zijn o.a. verantwoordelijk voor de personeelsadministratie, het talentmanagementsysteem en HR data. Improven heeft een groot aandeel gehad bij de opzet van het Data Quality Team, het team dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met HR data. Zo heeft Improven een Data Quality QuickScan uitgevoerd om vervolgens, op basis van de bevindingen, diverse verbeterslagen en optimalisaties te implementeren in samenwerking met de teams van het HR Grid.

“Beide partijen hechten veel waarde aan een laagdrempelige en informele sfeer gecombineerd met een flinke dosis ondernemerschap en professionaliteit.”

Our approach

ABN AMRO heeft Improven gevraagd of zij hen kan helpen met het optimaliseren van het functioneel beheer van de datakwaliteit op de HR-afdelingen. Datakwaliteit wordt als erg belangrijk ervaren, aangezien goede data ervoor zorgen dat beslissingen niet op onderbuikgevoel, maar juist op feiten gemaakt kunnen worden. Dit wordt ook wel fact-based werken genoemd. De klantvraag werd snel concreet: het uitvoeren van een Data Quality QuickScan. Nadien ontstond ook de vervolgvraag waarbij het simplificeren van het applicatielandschap van HR het doel was.

Tijdens het eerste gesprek met de opdrachtgever werd duidelijk dat naast het optimaliseren van het functioneel beheer de uitvoering van een Data QuickScan uitstekend aansloot bij de klantvraag. In drie maanden tijd is deze QuickScan uitgevoerd, waarbij het door Improven ontwikkelde Data Management Framework gebruikt is. Improven zet dit Framework veelvuldig in voor het uitvoeren van data quality scans bij o.a. AkzoNobel, Avans, Blokker, Boskalis en Gemeente Amsterdam.

De QuickScan heeft als doel verbeteracties te signaleren ten aanzien van de huidige data-definities, data governance, applicatielandschap, data awareness en dataprocessen. Figuur 1 illustreert deze vijf pijlers, waarbij de mate van volwassenheid het niveau van datakwaliteit bepaalt. Middels het analyseren van interne documentatie en het voeren van interviews met de proceseigenaren zijn deze onderdelen getoetst.

Figuur 1: Data Management Framework

Uit de bevindingen bleek dat grote verbeterslagen mogelijk waren op het gebied van data governance en het applicatielandschap. Tegelijkertijd dienden ook de datadefinities verbeterd te worden voor een optimale inrichting van de data governance en het applicatielandschap. De bevindingen leidden tot een concreet adviesdocument met de gehele analyse van het Data Management Framework. ABN AMRO heeft Improven naar aanleiding van dit adviesdocument gevraagd deze acties verder uit te rollen en te implementeren.

Result

Om de data governance optimaal in te richten, is het zoeken en bepalen van proces- en dataeigenaren essentieel. Werknemers zien het nut van een hoge datakwaliteit vaak in, maar dan weet men niet waar te beginnen om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor datakwaliteit. Deze punten kwamen ook naar boven tijdens de interviews bij ABN AMRO. Deze en andere interessante inzichten konden snel worden omgezet in een gericht actieplan om de data governance te optimaliseren. De concrete verbeteracties omtrent data governance werden in een vroeg stadium al duidelijk, waardoor deze optimalisatie – tijdens de QuickScan – reeds kon worden geïmplementeerd door de afdeling Chief Architecture en Data Management (CADM). Deze afdeling is eindverantwoordelijk voor data management en zorgt bovendien voor de IT Governance. Inmiddels zijn er binnen het HR domein proces- en dataeigenaren aangewezen, waardoor de volwassenheid op het gebied van data governance sterk is geoptimaliseerd.

Naast het optimaliseren van de data governance, kwam uit de QuickScan naar voren dat het applicatielandschap verbeterd kon worden. Het applicatielandschap van HR diende gesimplificeerd te worden, waarbij de datakwaliteit als belangrijk uitgangspunt diende. Om dit te realiseren, heeft ABN AMRO met Improven een nieuw team opgezet binnen het HR-Grid, het Integration Team. Improven consultants vervullen zowel de rol van Product Owner als van Business Analist en voeren verbeteringen door in het IT Landschap van HR. Middels roadmaps is het huidige IT landschap in kaart gebracht en is geprioriteerd op mogelijke verbeterslagen in een traject van twee jaar. Doordat ABN in veel landen actief is, zijn momenteel diverse applicaties in gebruik die op meerdere vlakken van elkaar verschillen. Het doel van dit project is de integratie van verschillende systemen met als resultaat een goedwerkend en gesimplificeerd applicatielandschap.

De implementatie is nog in volle gang. De komende twee jaar ligt de focus op het verder ontwikkelen van het applicatielandschap. De consultants van Improven zijn trots dat ze onderdeel zijn van deze ABN AMRO transitie en van het team. Stapsgewijs werken wij, middels prioritering, aan de versimpeling van het IT Landschap en werken wij gezamenlijk aan een future-proof applicatielandschap.

Tot slot: uiteindelijk staat ook bij de bank het fact-based willen werken uiteindelijk centraal. Prachtige uitdagingen waar Improven en ABN AMRO samenwerken en elkaar aanvullen. Beide partijen hechten veel waarde aan een laagdrempelige en informele sfeer gecombineerd met een flinke dosis ondernemerschap en professionaliteit. Improven is trots op deze samenwerking met ABN AMRO en kijkt ernaar uit de volgende stappen op het gebied van data quality verder te optimaliseren.

Data driven projects it excellence mastering data

Want to know more about this topic? Please contact 

+31 6 10 89 68 79 Ramon van den Heuvel